Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die G&Z Doseertechniek B.V. (gevestigd aan de Gildenstraat 9, 4143 HS te Leeerdam, hierna kortweg genoemd G&Z) doet, op alle overeenkomsten die G&Z sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De wederpartij van G&Z wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
 • Algemene voorwaarden van oprdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Als opdrachtgever aan G&Z gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag G&Z uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”. De prijzen exclusief omzetbelasting en emballage.

2.4 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft G&Z het recht alle kosten die gemaakt moesten worden om de aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendommen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt G&Z de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van G&Z ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van G&Z niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan G&Z een boete verschuldigd van EUR 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door G&Z gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan G&Z een boete verschuldigd van EUR 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van G&Z krijgt.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart G&Z voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4 opdrachtgever mag de materialen die G&Z wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als G&Z hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1 De levertijd wordt door G&Z bij benadering vastgesteld.

5.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat G&Z er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in heb bezit zijn van G&Z, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke G&Z bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan G&Z de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van G&Z kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

b. als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verleng met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van G&Z kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door G&Z wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van G&Z kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden wordt afgerond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.

5.5 Overschrijving van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex-works”; het risico van de zaak gaat over op het moment dat G&Z deze ter beschikking stelt aan koper.

6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en G&Z overeenkomen dat G&Z voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3 ook in geval G&Z de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat G&Z de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van G&Z of op een andere overeengekomen plaats.

6.4 als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van G&Z.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door G&Z nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.

7.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en G&Z bereid is deze te gebruiken, mag G&Z maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 G&Z heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bj het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Onder omstandigheden die niet door G&Z te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van G&Z niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te vewerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3 G&Z is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:

a. de kosten voor grond-, hei0, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten er voorkoming of beperking van schade aan of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. reis- en verblijfskosten

Artikel 10

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3 als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag G&Z bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van G&Z.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat G&Z zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water, elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte, op grond van de Arbowet en -regelwetgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van G&Z die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

11.3 wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van G&Z dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor G&Z voortvloeiende schade.

Artikel 12″Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

c. G&Z schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan G&Z.

12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij G&Z in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 G&Z is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan G&Z toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen G&Z verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, echter tot een maximum van EUR 2.500.000 per aanspraak.

13.2 niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

b. opzichtschade. Onder opzcichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid van hulppersonen;

d. schade als gevolg van door G&Z gegeven adviezen, geleverde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, programmatuur en soortgelijke werkzaamheden;

e. schade aan gewassen veroorzaakt door het niet of niet goed functioneren van geïnstalleerde apparatuur die door of onder verantwoordelijkheid van G&Z zijn (op)geleverd.

13.3 Opdrachtgever vrijwaart G&Z voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door G&Z geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14

14.1 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van het werk dan staat G&Z voor een periode van 12 maanden in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal G&Z deze herstellen of vervangen. Voor delen die zich buiten Nederland bevinden en die welke bij G&Z hersteld of door G&Z vervangen worden, geldt dat deze franco aan G&Z moeten worden gezonden. De kosten voor demontage en montage van de delen die zich buiten Nederland bevinden, alsmede de daarmee verbonden reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van opdrachtgever

14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat G&Z voor een periode van 12 maanden in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal G&Z een keuze maken of hij

– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aan leveren;

– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan G&Z terugzenden.

– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat G&Z voor een periode van 12 maanden in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugedelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan G&Z worden toegezonden. Daarna zal G&Z een keuze maken of hij:

– de zaak herstelt;

– de zaak vervangt;

– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.4 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat G&Z voor een periode van drie maanden in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal G&Z dit herstellen. De gemaakte reis- en verblijfkosten voor herstelling buiten Nederland komen voor rekening van opdrachtgever.

14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het uitvoeren van preventief onderhoud of het verhelpen van een storing aan een geleverde zaak, dan staat G&Z voor een periode van drie maanden in voor de deugdelijkheid van deze uitgevoerde servicewerkzaamheden, mits G&Z vrij was in de keuze van de betreffende materialen en/of wijze van constructie en de wijze van uitvoering van de servicewerkzaamheden. De gemaakte reis- en verblijfkosten voor herstelling buiten Nederland komen voor rekening van opdrachtgever.

14.6 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en G&Z dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14.7 Opdrachtgever moet G&Z in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van G&Z heeft voldaan.

14.9 a. Geen garantie wordt aangegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op moment van levering.

14.10 De garantie op door G&Z geleverde producten vervalt zodra niet wordt voldaan aan de voor het betreffende product geldende voorwaarden. Deze voorwaarden staan vermeld in het bedieningsvoorschirft dat bij het betreffende product wordt meegeleverd.

14.11 De garantie op waterbehandelingsinstallatie vervalt zodra de samenstelling van het te behandelen water niet, of niet continu voldoet aan de ontwerpspecificaties zoals genoemd in de offertespecificatietekst of het bedieningsvoorschirft voor het betreffende waterbehandelingsinstallatie.

De garantie op een waterbehandelingsinstallatie vervalt ook indien opdrachtgever op het moment van deopdrachtverstrekking tot levering van de installatie afzien va het sluiten van een serviceabonnement bij G&Z en G&Z een dergelijk serviceabonnement in de offerte en/of orderbevestiging aan opdrachtgever wel dwingend heeft voorgeschreven.

14.12 De garantie op waterbehandelingsinstallatie vervalt indien G&Z niet tijdig over alle uitdrukkelijk door G&Z aan opdrachtgever gevraagde gegevens kan beschikken.

Indien G&z aangeeft over een wateranalyse van het te behandelen water te moeten beschikken, dan zal G&Z aan opdrachtgever de parameters opgeven welke minimaal geanalyseerd dienen te worden. De monstername en het uitvoeren van de analyse mag alleen op aanwijzing van G&Z door een nationaal erkend laboratorium worden uitgevoerd of door G&Z zelf. Opdrachtgever dient tijdig en kosteloos te voorzien in alle randvoorwaarden welke voor een representatieve monstername noodzakelijk zijn (bijv. een werkende afpompvoorziening van voldoende capaciteit).

14.13 Het resultaat van de waterbehandeling, uitgedrukt in waterkwaliteitseisen, wordt gegarandeerd volgens de specificaties gemeld in de opdrachtbevestiging en/of het opleveringsprotocol. G&Z wordt de gelegenheid geboden om bedoelde specificaties te bereiken gedurende zes maanden na de eerste inbedrijfname van de installatie.

G&Z heeft aan de afgegeven garantie op het resultaat van de waterbehandeling voldaan indieno p het moment van oplevering van de installatie de door G&Z gespecificeerde waterkwaliteitseisen worden gehaald. Na het moment van oplevering heeft opdrachtgever de algehele verantwoordelijkheid voor wat betreft het beheer en onderhoud van de installatie. Daarom heeft opdrachtgever vanaf dat moment ook algehele verantwoordelijkheid voor het behaalde resultaat van de waterbehandeling.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij G&Z heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. G&Z mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van G&Z of op een door G&Z aangewezen rekening.

17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. als termijnbetaling is overeengekomen:

 • 40% van de totale prijs bij opdracht;
 • 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
 • 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.

17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van G&Z een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoen, raakt hij direct in verzuim. G&Z heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op G&Z te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van G&Z.

17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 • een betalingstermijn is overschreden;
 • opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van

betaling aanvraagt;

 • beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever

wordt gelegd;

 • de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan G&Z verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volledige maand.

17.7 wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan G&Z alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 100.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

Over de eerste EUR 3.000 15%
Over het meerdere tot EUR 6.500 10%
Over het meerdere tot EUR 15.000 8%
Over het meerdere tot EUR 60.000 5%
Over het meerdere vanaf EUR 60.000 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8 Als G&Z in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1 Na levering blijft G&Z eigendom van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

 • tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 • voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijsuitoefening niet bezwaren.

18.3 Nadat G&Z zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat G&Z toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4 Als G&Z geen beroep kan dien op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervorm of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan G&Z te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van G&Z en G&Z hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. G&Z heeft in dat geval rechtop vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Het Nederlands recht is van toepassing

20.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van G&Z neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. G&Z mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend.